ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯТА „За твоята безупречна репутация”

 

ПРОМОЦИЯ  „За твоята безупречна репутация”

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „За твоята безупречна репутация”

В периода от 27.09.2021 – до 27.10.2021 г.: Закупи лепила за плочки Ceresit СМ 16 или СМ 17, 25 кг., регистрирай кода от опаковката на www.ceresit-promo.bg и участвай за 177 ваучера за онлайн пазаруване. В края на кампанията ще бъдат изтеглени: 17 лазерни нивелилира Milwaukee, 17 перфоратора Milwaukee и 3 телефона САТ .

 

 

Как да участвам?

  1. Купи лепила за плочки Ceresit СМ 16 или СМ 17, разфасовка 25 кг.
  2. Регистрирай промо кода, който е в опаковката на www.ceresit-promo.bg
  3. При регистриране на кода разбираш веднага дали печелиш един от 177 ваучера за онлайн пазаруване на стойност 20 лв.
  4. 4. В края на кампанията от всички участници ще бъдат изтеглени 37 печеливши, които ще спечелят 17 лазерни нивелилира Milwaukee, 17 перфоратора Milwaukee и 3 телефона САТ.

 

Участието в играта е обвързано с покупка.

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията „За твоята безупречна репутация” се организира и провежда от „Хенкел България“ ЕООД и Биспоук ЕООД (заедно наричани „Организатори” и поотделно съответно ХЕНКЕЛ и АГЕНЦИЯТА).

 

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на интернет страницата  www.ceresit-promo.bg.

2.3. Организаторите на Кампанията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на интернет страницата www.ceresit-promo.bg.

 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

Кампанията „За твоята безупречна репутация” се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, в които можете да намерите продукти Ceresit СМ 16 и СМ 17, разфасовка 25 кг.

 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията стартира на 27 септември и продължава до 27 октомври 2021 г. включително.

4.2. Организаторите на Кампанията имат право да променят сроковете й в изключителни случаи, ако важни причини налагат това, като известяват за това на интернет страницата www.ceresit-promo.bg.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Кампанията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.

5.2. В кампанията нямат право да участват служителите на Организаторите, всички обслужващи агенции, всички магазини, в които се продават продукти с марка Ceresit, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторите открият или установят нередовен участник по реда на 5.1. и 5.2., то те имат право, по своя преценка, да не го допуснат до участие в тегленето на наградите или да анулират получената от него/нея награда, за което се съставя констативен протокол на комисия от представители на Организатора и Агенцията.

5.4. В случай на печатна грешка и липса на код в закупената опаковка, потребителят може да пише до info@ceresit-promo.bg с прикачена касова бележка и да получи код, с който да участва в играта.

 

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1. Моментните награди, които могат да бъдат спечелени са 177 ваучера за онлайн пазаруване на стойност 20 лв.

6.2. В края на кампанията ще бъдат изтеглени 37 печеливши за 17 лазерни нивелилира Milwaukee, 17 перфоратора Milwaukee и 3 телефона САТ .

6.3. Участието в кампанията се осъществява след покупка/и на лепила за плочки Ceresit СМ 16 или СМ 17, разфасовка 25 кг попълване на информация на интернет страницата www.ceresit-promo.bg.

Потребителят може да участва с неограничен брой кодове.

 

  1. Механизъм за участие на уебстраница www.ceresit-promo.bg.

 

7.1. Участникът купува лепила за плочки CERESIT  СМ 16 или СМ 17, разфасовка 25 кг. и посещава интернет страницата www.ceresit-promo.bg, за да се включи в кампанията. Участникът попълва регистрационна форма, в която се съдържа информация за следните данни:

За успешна регистрация всеки участник трябва да се съгласи с Общите условия на кампанията, с Политика на поверителност на Хенкел България ЕООД и с това, че ще пази оригинал или копие на касовата бележка за валидиране на участието си в кампанията до изтеглянето и обявяването на печелившите.

 

7.2. Регистрира промо кодът, който е от вътрешната страна на опаковката.

 

7.3. При регистриране на промо код, потребителят разбира веднага дали е спечелил един от 177 ваучера за онлайн пазаруване на стойност 20 лв. и участва в томбола за награди 17 лазерни нивелилира Milwaukee, 17 перфоратора Milwaukee и 3 телефона САТ .

От агенцията ще се свържат с всеки печеливш във връзка с декларирането на наградите.

 

7.4. Участието в кампанията се осъществява единствено онлайн на www.ceresit-promo.bg..

 

7.5. Клиентът има право да получи само една награда от томболата за 17 лазерни нивелира, 17 перфоратора и 3 телефона САТ, независимо от броя на регистрираните промо кодове на www.ceresit-promo.bg.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 3 ноември 2021 г., в присъствието на представители на Организаторите чрез онлайн платформа MS teams.

Тегленето ще бъде извършено чрез платформа за теглене на случаен принцип Random name winner.

Ще бъдат изтеглени 37 печеливши:17 печеливши за лазерни нивелира Milwaukee, 17 печеливши перфоратора Milwaukee и 3 печеливши за  3 телефона САТ .

Ще бъдат изтеглени и 10 бр. резервни печеливши.

Печелившите от играта ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон и e-mail на страницата www.ceresit-promo.bg. Организаторите ще се свържат в рамките на 5 работни дни с печелившите участници.

За да разберете дали печелите, можете да свържете с организаторите на: e -mail: info@ceresit-promo.bg

 

При получаване на награда по куриер спечелилият се задължава да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11).

При отказ да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11), печелившият участник ще бъде дисквалифициран и няма да получи награда.

8.3. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

8.4. Невъзможност за свързване

При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона и e-mail, наградите се разпределят между резервни печеливши. Всеки може да провери дали е сред печелившите на website https:// ceresit-promo.bg или на info@ceresit-promo.bg .

 

ЧАСТ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторите на кампанията не носят отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение по отношение на Общите правила.

10.2. Организаторите на кампанията не отговарят за погрешно заявена информация от участниците по тази кампания.

10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8.1., се считат за невалидни.

 

Може да зададете въпроси, свързани с кампанията по e-mail: info@ceresit-promo.bg

 

 

ЧАСТ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Организаторът – “Хенкел България” ЕООД, ЕИК:203767229 със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт:

с. Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-33 или по електронна поща на адрес:

dataprotection_bulgaria@henkel.com 

Обработващ личните данни е Биспоук България ЕООД, адрес. Гр. София ул. Урвич 38, ЕИК 204713095, представляващ Зина Стойчева

Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията.  В случай на спечелване на награда Участниците в Промоцията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща и телефон да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в тази глава. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1/един/ месец след датата на приключване на Промоцията, след която дата същите ще бъдат заличени.

Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 за получаване на новини и промоции от Хенкел България ЕООД.  Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в тази глава.

 

 

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта и заявяване, респективно получаване на наградите

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име,  телефонен номер и адрес за доставка, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Играта.

Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 2/два/ месеца след датата на приключване на Промоцията, респективно получаване на наградата, след която дата същите ще бъдат заличени.

В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на идентифицирането и получаване на наградите.  

Основание за обработване на име и ЕГН на всички печеливши е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД.

Личните данни необходими за деклариране на предоставените награди – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

Личните данни, необходими за деклариране на наградите – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчноосигурителен процесуален кодекс

3.  Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg, електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Събирането и обработката на личните данни се базира на легитимен интереси законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата, информиране на печелившите участници и изпращане на наградите, както и за нуждите на данъчното законодателство съгласно чл. 12 по-долу.

 

Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт: с.Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на адрес: dataprotection_bulgaria@henkel.com

 

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

 

 „Хенкел България“ ЕООД и свързани с него лица няма да препращат предоставите лични данни на трети страни, освен за  деклариране на наградата до съответните данъчни органи в съответствие с данъчното законодателство.

 

4.  Допълнителна информация

Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта www.ceresit.bg с всичките му функционалности:

https://www.ceresit.bg/bg/meta/footer-nav/data-protection-statement.html

Съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всеки от участниците, предоставили личните си данни, има право на достъп до собствените си лични данни, които е дал във връзка с участието си в играта, има право да иска поправка на тези данни, има право да иска личните му данни да бъдат заличени и има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни на Република България в случай на злоупотреба с неговите лични данни. В случай, че лице, което вече се е регистрирало за участие в промоцията, подаде искане за заличаване на личните му данни преди приключване на Промоцията, регистрацията му ще се счита за невалидна и същият няма да има право да продължи участието си.

Част 12.  ФОРС МАЖОР

 

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства. 

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ 

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, e-mail и SMS по време на промоцията и в период 60 календарни дни след края й.